Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacy statement Redwell Studio Nederland B.V.

Redwell Studio Nederland B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Redwell Studio Nederland B.V. omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de website, versturen van een e- mail of een (telefoon)gesprek, of in het kader van dienstverlening zijn verkregen.

Wij verzamelen uw gegevens om:

 • Met u te kunnen communiceren
 • De overeenkomst met u te kunnen vastleggen, te onderhouden en na te komen
 • Een goede zakelijke relatie met u te onderhouden
 • Om te kunnen factureren en het innen van deze facturen - Voor het doen van commerciële aanbiedingen, verzenden van nieuwsbrieven, events en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, verstrekken van relatiegeschenken
 • Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn

Contactformulier

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt indien u via het contactformulier op deze website of per mail vragen stelt aan een van onze medewerkers of anderszins contact met ons opneemt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer), het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag uw vragen beantwoorden.

Aanvraagformulier Offerte

Ook worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het formulier op deze website of per mail een offerte aanvraagt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e- mailadres, telefoonnummer en de provincie waaruit u afkomstig bent), waarvoor een offerte wordt aangevraagd, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u een offerte te kunnen sturen. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag een offerte aan u willen sturen.

Aanvraagformulier Brochure

Ook worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt indien u via het formulier op deze website of per mail een brochure aanvraagt. Wij verwerken daarvoor contactgegevens (zoals naam, e- mailadres, telefoonnummer en de provincie waaruit u afkomstig bent), waarmee een brochure is aangevraagd, het door u achtergelaten bericht, inclusief eventueel door u achtergelaten persoonsgegevens in dat bericht). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u een brochure te kunnen sturen. Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, aangezien we graag een offerte aan u willen sturen.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken contactgegevens (naam en e-mailadres) van onze klanten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden via de knop uitschrijven (in ieder bericht opgenomen) onderaan het bericht of door een mail te sturen naar info@redwellstudio.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Redwell Studio Nederland B.V. maakt gebruik van cookies een vergelijkbare technieken. Raadpleeg de link hieronder om meer te weten te komen over ons cookie beleid:

https://www.redwellinfraroodverwarming.nl/cookies/

Maatregelen

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maken wij gebruik van een https-website. Dit is te herkennen aan een slotje en https:// in de URL. Dit zorgt ervoor dat de gegevens die u invult in het contactformulier versleuteld worden verstuurd. Ook hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met derden die onze website hosten.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie
 • Doel gebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU


Wij maken ook gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij hebben. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens
 • Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Redwell Studio Nederland B.V.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. Dit houdt kort gezegd in dat Redwell Studio Nederland de verwerking van uw gegevens tijdelijk op een hold zet.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Redwell Studio Nederland aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Ook kan een verzoek worden afgewezen indien de gegevens nodig zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Wij kunnen ook weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.
Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.
Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.


Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan onderstaande contactgegevens. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Redwell Studio Nederland B.V.

t.a.v. Administratie

Coenecoop 9 2741 PG,

Waddinxveen 0182-621935

U kunt ook een mail sturen naar info@redwellstudio.nl

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Redwell Studio Nederland B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgege... doen/ privacyrechten/privacyklacht-indienen.